Kora, Camilla Jolie, Drielly Riuston / Stockholm Syndrome